Menu

Sản phẩm Nhà vệ sinh di động


Nhà vệ sinh di động

Cabin phòng tắm di động 5 buồng

Nhà vệ sinh công cộng 2 buồng dành cho nữ

Nhà vệ sinh công cộng 4 buồng

Nhà vệ sinh lưu động 3 buồng

Nhà vệ sinh lưu động 6 buồng

Nhà vệ sinh công trường HMT.01

Nhà vệ sinh công trường HMT.03

Nhà vệ sinh lưu động 8 buồng

Nhà vệ sinh công cộng 5 buồng

Cabin nhà tắm di động 4 buồng

Cabin nhà tắm di động 2 buồng

Nhà vệ sinh công trường HMT 02